IOGKF

Left to right: Sensei Bakkies Laubscher, Shihan Morio Higaonna, Sensei Tetsuji Nakamura, 2016 world Budosai.